Tescil İşlemleri

xsol bayrak1.jpg

xsag bayrak1.png

+ +
+ +
+ +

TRAFİK TESCİL KURULUŞLARINDA TESCİL İŞLEMİ YAPILACAK ARAÇLAR İÇİN MÜRACAAT SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

A-     YENİ KAYIT (FATURALI) TESCİL İŞLEMİ YAPILACAK ARAÇLAR:       

1-      Fatura ve faturayı düzenleyen bayinin yetki belgesi,

2-      Uygunluk belgesi

3-      Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi

4-      Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödeme belgesi,

5-      Nüfus cüzdanı,

6-      Şoförler odasından alınan araç tescil dosyası,

7-  Sadece ÖTV’den muaf olan araçlar için araç özelliklerine ve sahibinin kimlik bilgilerine göre doldurulmuş şoförler odasından alınan iki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formu (EK-1),

8-      Araç tüzel kişilik adına tescil edilecek ise ticaret sicil gazetesi, oda sicil kaydı ve imza sirküsünün,

İbraz edilmesi gerekmektedir.

NOT: Uygunluk belgesi ve matbu formaların aslı ile diğer ibraz edilecek belgelerin aslı görülmek suretiyle fotokopileri trafik tescil kuruluşları tarafından alınmaktadır.

 • ·Gerçek kişiler adına yeni kayıt tescil işlemleri MERNİS’de kayıtlı yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunda,
 • ·Tüzel kişiler adına yeni kayıt tescil işlemleri ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış merkez veya şubesinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunda,

Yapılmaktadır.

Araç tescil işlemi için araç sahibi veya kanuni temsilcisinin bizzat ilgili trafik tescil kuruluşuna müracaatı zorunludur.

Fatura tarihinden itibaren 3 ay içerisinde tescil işlemi yapılmadığı takdirde Karayolları Trafik Kanunu’nun 20/1-a maddesi gereğince cezai işlem uygulanmaktadır.

B- MÜNFERİT İTHAL EDİLEN ARAÇLAR

1-      Gümrük trafik şahadetnamesi  (ilgili gümrük müdürlüğü tarafından bir üst yazı ekinde gönderilmesi gerekmektedir),

2-      Uygunluk belgesi,

3-      Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi,

4-      Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödeme belgesi,

5-      Nüfus cüzdanı,

6-      Şoförler odasından alınan araç tescil dosyası,

7-   Sadece ÖTV’den muaf olan araçlar için araç özelliklerine ve sahibinin kimlik bilgilerine göre doldurulmuş şoförler odasından alınan iki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formu (EK-1),

8-      Araç tüzel kişilik adına tescil edilecek ise ticaret sicil gazetesi, oda sicil kaydı ve imza sirküsünün,

İbraz edilmesi gerekmektedir.

NOT: Uygunluk belgesi ve matbu formaların aslı ile diğer ibraz edilecek belgelerin aslı görülmek suretiyle fotokopileri trafik tescil kuruluşları tarafından alınmaktadır.

 • ·Gerçek kişiler adına yeni kayıt tescil işlemleri MERNİS’de kayıtlı yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunda,
 • ·Tüzel kişiler adına yeni kayıt tescil işlemleri ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış merkez veya şubesinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunda,

Yapılmaktadır.

Araç tescil işlemi için araç sahibi veya kanuni temsilcisinin bizzat ilgili trafik tescil kuruluşuna müracaatı zorunludur.

Fatura tarihinden itibaren 3 ay içerisinde tescil işlemi yapılmadığı takdirde Karayolları Trafik Kanunu’nun 20/1-a maddesi gereğince cezai işlem uygulanmaktadır.

            C- KENDİ ADINA NAKİL VEYA NOTERDEN PLAKA DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ:

1-      Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi,

2-      Nüfus cüzdanı,

3-      Şoförler odasından alınan araç tescil dosyası,

4-      Araç özelliklerine ve sahibinin kimlik bilgilerine göre doldurulmuş şoförler odasından alınan iki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formunun (EK-1)

İbraz edilmesi zorunludur.

 • ·Eski araç tescil ve motorlu araç trafik belgesi ile tescil plakaları ilgili trafik tescil kuruluşuna iade edilir.
 • ·Tescil işlemi için aracın geçerli muayenesinin bulunması zorunludur.
 • ·Gerçek kişiler adına yeni kayıt tescil işlemleri MERNİS’de kayıtlı yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunda,
 • ·Tüzel kişiler adına yeni kayıt tescil işlemleri ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış merkez veya şubesinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunda,

Yapılmaktadır.

 • ·Kendi adına nakil veya noterden plaka değişikliği için bir ay içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşuna müracaat zorunludur. Aksi takdirde plaka değişikliği yapılmamaktadır.
 • ·Araç tescil işlemi için araç sahibi veya kanuni temsilcisinin bizzat ilgili trafik tescil kuruluşuna müracaatı zorunludur.

D- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA SATILAN ARAÇLAR:

1-Satış tutanağı (ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından bir üst yazı ekinde gönderilmesi gerekmektedir),

2-      Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi,

3-      Nüfus cüzdanı,

4-      Araç özelliklerine ve sahibinin kimlik bilgilerine göre doldurulmuş şoförler odasından alınan iki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formu (EK-1),

5-      Araç tescil ve motorlu araç trafik belgeleri (zayi ise satış tutanağında belirtilmesi gerekmektedir),

6-      Araç ülkemizde ilk defa tescil edilecek ise ÖTV ödeme belgesi ve münferit araç uygunluk belgesi,

7-      Araç tüzel kişilik adına tescil edilecek ise ticaret sicil gazetesi, oda sicil kaydı ve imza sirküsünün,

İbraz edilmesi gerekmektedir.

 • ·Gerçek kişilerin yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki, tüzel kişiliklerin ise ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış merkez veya şubesinin bulunduğu yer trafik tescil kuruluşuna müracaat etmesi gerekmektedir.
 • ·Araç tescil işlemi için araç sahibi veya kanuni temsilcisinin bizzat ilgili trafik tescil kuruluşuna müracaatı zorunludur.
 • ·Tescil işlemi için aracın geçerli muayenesinin bulunması zorunludur.
 • ·Araç ülkemizde daha önce tescil edilmemiş ise 3 ay, tescilli ise bir ay içerisinde müracaat edilmediği takdirde Karayolları Trafik Kanunu’nun 20/1-e maddesinden cezai işlem uygulanmaktadır.
 • ·TASİŞ tarafından satışı yapılan araçlara ilişkin belgeler satışı yapan birimden yazılı teyit alındıktan sonra tescil işlemi yapılmaktadır.

E- VERASET YOLUYLA İNTİKAL EDEN ARAÇLAR:

1-      Veraset ilamı veya mirasçılık belgesinin,

2-      Nüfus cüzdanı aslının (varislerin),

3-      Vergi dairesinden alınan veraset intikali yönünden borcu olmadığına dair belgenin,

4-      Vergi borcunun bulunmadığına dair vergi dairesinden alınan ilişik kesme belgesinin,

5-      Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesinin (varis/varisler adına),

6-      Araç tescil ve motorlu araç trafik belgelerinin,

7-      Araç özelliklerine ve sahibinin/sahiplerinin kimlik bilgilerine göre doldurulmuş şoförler odasından alınan iki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formunun (EK-1)

Varisler tarafından yerleşim yeri adresinin bulunduğu trafik tescil kuruluşuna ibraz edilmesi gerekmektedir.

Tescil işlemi için aracın geçerli muayenesinin bulunması zorunludur.

Aracın tescil birimi ile varislerin yerleşim yeri adresi farklı ise, varislerin yerleşim yerinin bulunduğu trafik tescil kuruluşunda mevcut plakası üzerinden araç tescil edilebileceği gibi, yerleşim yerinin bulunduğu trafik tescil kuruluşunun plakasına da tescil edilebilmesi mümkündür.

Trafik tescil kuruluşuna tüm varisler müracaat edebileceği gibi, vekalet vermeleri halinde vekilleri de müracaat edebilirler. Ayrıca, noterden miras taksim sözleşmesi düzenlenmesi veya noterden düzenlenen feragatname ile müracaat edilmesi halinde feragat edilen mirasçı adına araç tescil edilebilir.

F- ÜLKEMİZDE ÇEŞİTLİ NEDENLERLE BULUNAN YABANCI KİŞİLER İLE YABANCI ŞİRKETLERİN ARAÇLARI:

Çeşitli nedenlerle ülkemizde bulunan yabancı kişiler ile yabancı şirket adına araç tescillerinde de ülkemiz vatandaşları için istenen belgeler istenmekte olup, yabancı kişinin kimlik numarasının bulunması zorunludur. Bu araçlar MA’dan MZ’ye kadar ikili harf, üçlü rakam grubu plakalara tescil edilmekte olup, bu araçları araç sahibinin eş ve çocukları haricinde bir başkasının kullanması mümkün olmamaktadır. Araç yabancı şirket adına tescilli ise şirketin yetkilendireceği 3 kişi tarafından kullanılabilmesi mümkündür.

G- TADİLAT İŞLEMLERİ:

1-      Yapılan tadilata ilişkin fatura,

2-      T.S.E’ce onaylanmış tadilata ilişkin belgeler,

3-      Nüfus cüzdanı,

4-      Araç özelliklerine ve sahibinin kimlik bilgilerine göre doldurulmuş şoförler odasından alınan iki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formunun (EK-1),

5-      Araç tescil ve motorlu araç trafik belgeleri,

6-   LPG tadilatında yukarıda belirtilen belgelere ilaveten ayrıca montaj tespit raporunun, LPG dönüşümü için mühendis yetki belgesinin, tip onayı belgesinin, TSE hizmet yeterlilik belgesinin

İbraz edilmesi zorunludur.

 • ·Tadilat işlemleri herhangi bir trafik tescil kuruluşunda yapılabilir.
 • ·Araç sahibi veya kanuni vekilinin bizzat ilgili trafik tescil kuruluşuna müracaatı gerekmektedir.
 • ·30 gün içerisinde tadilat işlemini belgelerine işletmek için trafik tescil kuruluşuna müracaat etmeyenlere Karayolları Trafik Kanunu’nun 32’nci maddesinden cezai işlem uygulanmaktadır.
 • ·Yapılan tadilat işlemlerinde aracın muayenesi olsa dahi yeniden muayenesinin yaptırılması zorunludur.

H- RENK DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ:

1-      Renk değişikliğine ilişkin fatura,

2-      Nüfus cüzdanı,

3-      Araç özelliklerine ve sahibinin kimlik bilgilerine göre doldurulmuş şoförler odasından alınan bir adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formunun (EK-1)

Ekleneceği bir dilekçe ile herhangi bir trafik tescil kuruluşuna araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya kamu kurum veya kuruluşları ile tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin müracaat etmesi gerekmekte olup, renk değişikliği işlemlerinde aracın tespit muayenesinin yaptırılması zorunludur.

I- MOTOR VE ŞASİ DEĞİŞİKLİĞİ/TADİLATI İŞLEMLERİ:

1-      Sahiplik belgesi (fatura veya noter satış senedi),

2-      Nüfus cüzdanı,

3-      Sınırlı tadilat bildirimi (motor değişikliği için),

4-      Tadilat projesine ilişkin belgeler (şasi değişikliği için),

5-      Araç tescil ve motorlu araç trafik belgelerinin

6-      Araç özelliklerine ve sahibinin kimlik bilgilerine göre doldurulmuş şoförler odasından alınan iki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formunun (EK-1),

İbraz edilmesi gerekmektedir.

 • ·Tadilat işlemleri herhangi bir trafik tescil kuruluşunda yapılabilir.
 • ·Araç sahibi veya kanuni vekilinin bizzat ilgili trafik tescil kuruluşuna müracaatı gerekmektedir.
 • ·30 gün içerisinde tadilat işlemini belgelerine işletmek için trafik tescil kuruluşuna müracaat etmeyenlere Karayolları Trafik Kanunu’nun 32’nci maddesinden cezai işlem uygulanmaktadır.
 • ·Yapılan tadilat işlemlerinde aracın muayenesi olsa dahi yeniden muayenesinin yaptırılması zorunludur.
 • ·Komple şasinin veya araç tanıtım numarası bölümü olan kısmının yenisiyle değiştirilmesi gereken durumlarda tadilatın imalatçı firmanın bu konuda yetkilendirdiği servis tarafından yapılması gerekmektedir.

İ-ARAÇLAR ÜZERİNE LOGO İŞLENMESİ VEYA LOGONUN SÖKTÜRÜLMESİ İŞLEMLERİ:

Araç işleticisinin ticari ad veya unvanı ile işletmeci kuruluşun tanıtımına yönelik logo, amblem ve benzeri mahiyetteki yazı, resim ve işaretler aracın camları, tekerlekleri, ön ve arka kısımları dışındaki alanlar üzerinde bulunabilmekte olup, otobüs ve minibüslerin ayrıca ön ve arkalarına işleticinin kısa ticari ad veya unvanı da yazılabilmektedir.

Herhangi bir trafik tescil kuruluşuna araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya kamu kurum veya kuruluşları ile tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin dilekçe ile müracaat etmesi halinde, araçlar üzerine logo işlenmesi veya söktürülmesi işlemleri yerine getirilmektedir.

Araç üzerine logo işletilmesi veya araç üzerindeki logonun söktürülmesi işlemlerinde aracın tespit muayenesinin yaptırılması zorunludur. Bu tespit muayenesi sırasında, araç üzerindeki ticari ad, unvan veya logonun görevlilerce belirtilmesi gerekmektedir.

Gerek işleticilerin kiralama yoluyla edindikleri araçlara yazı veya reklam logosu yazdırılmak istenmesi durumunda ibraz edilen kira sözleşmelerinde, gerekse üretici veya ithalatçı firmaların yazı veya reklam logosunun bayi, yetkili servis veya dağıtıcı şirketler adına tescilli araçlara yazdırılmak istenmesi durumunda, üretici veya ithalatçı firmalar ile bayi, yetkili servis veya dağıtıcı şirketler arasında yapılan sözleşmelerin noterde yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

            Üretici veya ithalatçı firmalar ile bayi, yetkili servis veya dağıtıcı şirketler arasında yapılan sözleşmelerde yazı veya logo kullanımına ilişkin bir hüküm bulunmaması halinde, üretici veya ithalatçı firma tarafından düzenlenmiş olan, bayi, yetkili servis veya dağıtıcı şirkete ait araçlara yazı veya logoyu yazdırabileceğine dair belge aranmaktadır.

Üzerinde yazı veya logo bulunan bir aracın başkasına noter satış senedi ile satılması halinde, yazı ve logonun sildirildiğine dair tespit muayenesinin yaptırılması gerekmektedir.

            J- BELGE YENİLEME (YIPRANMA), ZAYİİNDEN BELGE ÇIKARTILMASI:

1-      Araç sahibinin veya kanuni temsilcisinin dilekçesi,

2-      Aracın muayene süresi dolmuş ise muayenesinin yaptırılması,

3-      Araç sahibi veya kanuni temsilcisinin bizzat müracaatı,

4-      Yıpranma nedeniyle değişikliklerde eski belgenin iadesi,

Gerekmektedir.

*Belge yenileme işlemleri herhangi bir trafik tescil kuruluşunda yapılabilmektedir.

K- TESCİL PLAKASI ZAYİİ İŞLEMLERİ:

1-İki plakanın da çalındığı durumlarda ilgili asayiş birimlerine müracaat edilmesi ve sistemde çalınma olayına ilişkin kayıt bulunması,

2-İki plakanın da kaybolduğu durumlarda tescil kuruluşuna dilekçe ile müracaat edilmesi,

Gerekmektedir.

*Her iki plakanın da çalındığı veya kaybolduğu durumlarda aracın tescil plakasının yeni bir tescil plaka numarası ile değiştirilmesi zorunludur.

*Bu işlem araç alıcısının yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunca yapılmaktadır.

* Mevzuat gereği bir adet tescil plakası bulunan araçların (motosiklet, motorlu bisiklet vb) plakasının kaybolması halinde de plaka değişikliğinin yapılması zorunludur.

           

            İki adet tescil plakası bulunup ta, bu plakalardan bir tane tescil plakası çalınan veya kaybolan araçların plakaları bir başka tescil plaka sıra numarası ile değiştirilmemektedir. Dilekçe üzerine plaka tahsisi yapılmaktadır.           

            Her iki tescil plakasının çalınması veya kaybolması nedeniyle plaka değişikliklerinde aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunması gerekli olup, muayene süresi dolmuş ise muayenesinin yaptırılması zorunludur.

L- HURDAYA AYIRMA İŞLEMLERİ:

ArAraç özelliklerine ve sahibinin kimlik bilgilerine göre doldurulmuş şoförler odasından alınan iki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formunun (EK-1),

2-      Araç tescil ve motorlu araç trafik belgelerinin,

3-      Tescil plakalarının,

4-      Nüfus cüzdanının,

5-      Araç Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formunun (M1 “otomobil”, N1 “kamyonet” kategorisindeki araçlar ile motosiklet ve motorlu bisiklet haricindeki üç tekerlekli araçlar için),

6-      İlgili vergi dairesinden alınmış ilişik kesme belgesinin veya hurdaya ayrılmasında sakınca bulunmadığına dair belgenin,

7-      Resmi araçlar için, ilgili kurumun görevlendirme yazısı ile birlikte, 237 sayılı Taşıt Kanununun 13’üncü maddesi gereğince düzenlenen, taşıtın hizmet dışı bırakıldığını gösteren raporun,

İbraz edilmesi gerekmektedir.

*Trafik tescil kuruluşuna araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya kamu kurum veya kuruluşları ile tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin dilekçeyle müracaat etmesi gerekmektedir.

*Herhangi bir trafik tescil kuruluşunda hurdaya ayırma işlemi yapılabilir.

*Muayene şartı aranmaz.

*Kayıtlarında haciz, rehin, tedbir gibi kısıtlayıcı şerhler bulunan araçlar, bu şerhler kaldırılıncaya kadar hurdaya ayrılamaz.

*Hurdaya ayrılmış olan taşıtlar, onarımla yenilenseler bile tescil edilemezler. Ancak, kullanılabilir durumdaki motoru ve diğer parçaları, başka araçlarda kullanılabilir.

 

M- TRAFİKTEN ÇEKME İŞLEMLERİ:

1-      Araç özelliklerine sahibinin kimlik bilgilerine göre doldurulmuş şoförler odasından alınan iki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formunun (EK-1),

2-      Nüfus cüzdanı,

3-      Araç tescil ve motorlu araç trafik belgelerinin,

4-      Tescil plakalarının,

5-      İlgili vergi dairesinden alınmış ilişik kesme belgesinin veya hurdaya ayrılmasında sakınca bulunmadığına dair belgenin,

6-      Resmi araçlar için, ilgili kurumun görevlendirme yazısı ile birlikte, 237 sayılı Taşıt Kanununun 13’üncü maddesi gereğince düzenlenen raporun,

İbraz edilmesi gerekmektedir.

*Trafik tescil kuruluşuna araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya kamu kurum veya kuruluşları ile tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin dilekçeyle müracaat etmesi gerekmektedir.

*Herhangi bir trafik tescil kuruluşunda trafikten çekme işlemi yapılabilir.

*Kayıtlarında haciz, rehin, tedbir gibi kısıtlayıcı şerhler bulunan araçlar (yakalama şerhi bulunan araçlar hariç) için takyidat şerhleri baki kalmak şartı ile trafikten çekme işlemi yapılabilir. (Uygulama Rehberi 1.5.16)

N- YENİDEN TRAFİĞE ÇIKARMA İŞLEMLERİ:

1-  Araç özelliklerine ve sahibinin kimlik bilgilerine göre doldurulmuş şoförler odasından alınan iki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formunun (EK-1),

2-      Nüfus cüzdanı,

3-      Araç tescil belgesinin,

4-      Geçerli zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesinin,

5-      Araç üzerinde değişiklik yapılmışsa, bu değişikliğe ait belgelerin,

6-      Aracın muayenesinin yapıldığına dair belgenin,

İbraz edilmesi gerekmektedir.

*Dilekçe ile araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya kamu kurum veya kuruluşları ile tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin herhangi bir trafik tescil şube veya bürosuna müracaat etmesi gerekmektedir.

*Yapılan işleme müteakip araca önceki tescil plakası tahsis edilip belge düzenlenmektedir.

O- ÇALINAN/BULUNAN ARAÇLAR:

Çalınan araçların tescil kayıtlarının kapatılması için, çalındığı tarihten itibaren bir ay geçmiş olması şartıyla,

1-      Araç tescil belgesinin,

2-      Motorlu araç trafik belgesinin,

3-      Nüfus cüzdanı aslının,

4-      Savcılık veya mahalli kolluk birimlerince düzenlenmiş çalınma olayına ait belgenin,

Ekleneceği bir dilekçe ile araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin dilekçe ile herhangi bir trafik tescil şube veya bürosuna müracaat etmesi gerekmektedir.

Araçla birlikte araca ait belgeler de çalınmışsa, isteği halinde araç sahibine aracın kayıtlarına çalınmıştır şerhi konulduğuna dair bir yazı verilebilmektedir.

Çalınan araçların bulunması halinde; bulunma olayına ait belge ile araç özelliklerine göre doldurulmuş şoförler odasından alınan iki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formunun eklendiği bir dilekçe ile araç sahibinin herhangi bir trafik tescil kuruluşuna müracaatı gerekmekte olup, müracaat sırasında aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasının ve geçerli muayenesinin bulunması zorunludur. Geçerli muayenesi var ise, muayene istasyonlarında tespit muayenesi yaptırılması gerekmekte olup, araca ait motor ve/veya şasi numarasının başka bir araca ait numaralar ile değiştirildiğinin anlaşılması halinde, şasi ve/veya motorun orijinal ve bu araca ait olduğunun yetkili kurum veya kuruluşlarca (kriminal polis laboratuvarı, T.S.E, makine mühendisleri odası, teknik üniversite) tespit edilmesi gerekmektedir.

Aracın şasi ve/veya motorunun araca ait olmadığının tespit edilmesi halinde, değişikliğin belgelendirilmesi ve teknik uygunluğunun sağlanması şartıyla, trafik tescil kuruluşlarınca yeni bir numara verilmekte ve verilen numaraların vurulduğu yer trafik tescil şube veya bürosunun işaretini taşıyan çelik mühürle mühürlenmektedir.

 

P- GEÇİCİ TRAFİK BELGELERİ:

1)      “A” GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ;

"A" Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi (Ek:10-B); Prototip veya yol testi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalar, otomotiv konusunda araştırma yapan araştırma kurum veya kuruluşları veya teknik hizmetler kuruluşlarına; fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri, bayi ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar ile gösterisi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalar, bu firmaların yetki verdiği araç satıcılığı yapan bayiler ile taşıma işleri organizatörlüğü yapanlara; yurt dışından satın alınan veya yurt dışına satılan araçların karayollarında sürülerek götürülmesi veya getirilmesi için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından uluslararası ve yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi almış olan gerçek ve tüzel kişilere bir yıl süre ile verilen belgedir.

"A" Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi’ne istinaden düzenlenen "A" Geçici Trafik Belgesi (Ek:10-C) ve bu belge ile kullanılan "G" plakanın geçerlilik süresi; aynı il sınırları içerisinde yirmidört saat, şehirlerarası ve uluslararası yollarda aracın götürüleceği yerin uzaklığına göre en fazla altı gündür. Bu plakalı araçların "A" Geçici Trafik Belgesinde belirtilen güzergâh dışında kullanılması ve bu araçlarla yük ve yolcu taşınması yasaktır.

Müracaat sırasında;

a-      Her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul ettiklerini ve yetki belgesini hangi amaçla kullanacaklarını belirten dilekçenin,

b-      Her araç için cinslerine göre plakaya bağlı olarak yaptırılmış zorunlu mali sorumluluk sigortasının,

c-      Harç makbuzunun,

d-      Taşıma işleri organizatörlüğü yapanlar için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış ilgili yetki belgesinin,

e-      Prototip veya tip onayı olmayan, yol testi yapılacak imal, ithal ve ihraç araçlar için tanıtım numaralarından bağımsız olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınmış izin belgesinin (Tip onayı olması halinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından izin şartı aranmaz.),

f-       İthal araçlar için garanti belgesinin,

ibraz edilmesi gerekmektedir.

2- “B” GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ;

  Tescili için müracaat edilmiş, ancak tescil kuruluşundan kaynaklanan nedenlerden dolayı tescil işlemleri tamamlanmamış araçlar için dilekçe ile başvurmaları halinde sahiplerine;

a) Mali sorumluluk sigortası yaptırmış olması,

b) Özel tüketim vergisinin ödenmiş olması,

c) Teknik muayenelerinin yapılmış bulunması,

şartı ile yedi gün için geçerli olmak üzere “B” Sınıfı Geçici Trafik Belgesi verilir. Bu süre hiçbir şekilde uzatılamaz. Sürenin bitiminde “B” Sınıfı Geçici Trafik Belgesi geçersiz sayılır.

 

3- “C” GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ;

Satıldığı veya bulunduğu yerden tescil edileceği ve bulundurulacağı veya onarımının yapılacağı yere kadar götürülecek araçlar için,

a)      Sahiplik belgesinin,

b)      Uygunluk belgesinin,

c)      Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödeme belgesinin (sistemden kontrol edilmektedir),

d)      Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesinin,

e)      Harç makbuzunun,

Ekleneceği bir dilekçe ile sahiplerinin başvurmaları halinde 6 gün süre ile verilmektedir.

Tescil belgesi bulunup da trafik belgesi almamış olan araçlara da “C” Sınıfı Geçici Trafik Belgesi verilebilmektedir.

 4- “D” GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ;

“D” Geçici Trafik Belgesi, yurt dışından satın alınan veya yurtdışına satılan araçların karayollarında sürülerek götürülmesi veya getirilmesi için trafik tescil kuruluşlarınca verilen belgedir. Bu belgenin alınabilmesi için her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul ettiklerini beyan ettikleri, araçların cins ve sayılarını, niteliklerini ve götürülüp getirileceği ülkeyi belirttikleri dilekçeye;

a) Proforma fatura örneği veya sahiplik belgesinin,

b) Zorunlu mali sorumluluk sigortasının,

c) Harç makbuzunun,

Eklenmesi gerekmekte olup, bu belge otuz gün süre ile verilmektedir.

“D” Geçici Trafik Belgesi verilen araçlarla, yük ve yolcu getirilmesi mümkündür. Yurtdışından getirilecek araçlar için verilen geçici belge ve plakalar, araçlara bulundukları ülkede getirileceği gün takılır ve yurda gelişlerinde herhangi bir trafik tescil kuruluşuna iade edilir.

Yurtdışına götürülecek araçlar için verilen geçici belge ve plakalar ise karayoluna çıkarılacakları zaman araçlara takılır ve aracın ihraç edilen ülkeye tesliminde sökülüp ilgililerce iptal edilir.

5- “E” GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ

“E” Geçici Trafik Belgesi, Türkiye’ye kati olarak ithal edilmek üzere getirilen araçlar ile asıl ikametgâhı yabancı memleketlerde olan Türk ve yabancı seyyahlar haricinde kalan ve resmi veya özel sektörlerde çalışmak üzere gelen ecnebi kişilere ve ilim adamlarına ait araçlara gümrüklerce, yabancı plakalarının sökülmesini müteakip, giriş işlemleri yapılacak gümrüğe kadar kullanılmak üzere mali mesuliyet sigortası yaptırılmış olmak ve harcı ödenmek şartıyla altı gün süreyle verilen belgedir.

Ülkemizden transit geçecek olup geçici plaka ve yol belgesinin süresi bitmiş ya da süresi ülkemizi geçmeye yetmeyecek olan araçlara giriş işlemi yapan gümrüklerce, çıkış işlemleri yapılacak olan gümrüğe teslim edilmek üzere zorunlu mali mesuliyet sigortası yaptırılmış olmak ve harcı ödenmek şartıyla “E” Geçici Trafik Belgesi verilir.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Forumda Son Konular

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com